1. Отнасяме се равностойно към всеки клиент, без значение от пол, етнос, религиозна принадлежност, възраст, социален статус, сексуална ориентация, образование и здравословно състояние.
  2. Провеждаме разговорите и срещите си с уважение към личността и положението на клиента и запазваме добрия тон, независимо от обстоятелствата.
  3. В разговорите и срещите си с клиента, ние сме представители на Компанията и защитаваме доброто име и репутацията й на коректен партньор.
  4. Не предприемаме действия, които биха накърнили достойнството на клиента и неговото семейство.
  5. Не използваме оскърбителен език към клиента, не отправяме заплахи.
  6. Държим се професионално в отношенията си с клиента, използваме речник, присъщ на спецализирана Компания за събиране на вземания.
  7. При разговор с трети лица, не разкриваме лична информация по отношение на Компанията и клиентите.
  8. Настоящите етични норми важат при изходящи и входящи телефонни разговори, срещи с клиенти и във всички работни и извънработни ситуации, свързани с процеса по събиране на задължения в Компанията.