Политика за защита на личните данни на "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД

За нас, "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.debtagency.bg и при събиране просрочени задължения. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

 
I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни Агенция за контрол на просрочени задължения, "ние", "нас" или "наш" означава „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД и "Вие", "Ваш" и "потребител" означава посетители на нашия уебсайт – www.debtagency.bg. Настоящата политика подлежи на изменения съгласно добрите практики и промените в политиката на компанията. Вие ще бъдете уведомени със съобщение на сайта на компанията за всяка промяна в политиката за поверителност на компанията.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:
 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви да периодично преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.debtagency.bg.
II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:
- "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.
- "Субект на личните данни" – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.
- "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване
- "Администратор на лични данни" – по отношение на личните данни, които администрира е Агенция за контрол на просрочени задължения. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.
- "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Агенция за контрол на просрочени задължения стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Агенция за контрол на просрочени задължения в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.
- "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
- "Дигитални активи" – уебсайта www.debtagency.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

2. Кои сме ние?
"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД е дружество, което има за предмет на дейност Придобиване на задължения по кредити и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), както и всякаква друга незабранена от закона дейност.

3. Как можете да се свържете с нас?
"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3, тел.: +359 2 444 10 10; 0700 20027, е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Можете да се свържете с нас на нашия уебсайт www.debtagency.bg.

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?
Длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") – М. Ханджийска, ел. поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон за връзка – 0700 200 27.

5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена

 • Идентификация на длъжник/ законен представител на длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт;
 • Оценка на вероятността за събиране на задължението;
 • Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник;
 • Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Законово задължение

 • Осъществяване на контакт с писмени покани/ е-мейли/ SMS/ форма за контакт на Интернет-страницата на Дружеството/ телефонен разговор с цел изпълнение;
 • Уведомяване за извършена цесия;
 • Споразумение за разсрочване, издаване на удостоверение за липса на задължение, декларация за надвнесена сума;

Договор

Предоставяне на трети лица партньори с оглед евентуално рефинансиране;

Съгласие

ЕГН; дата на раждане

Оценка на вероятността за събиране на задължението;

Споразумение за разсрочване, издаване на удостоверение за липса на задължение, декларация за надвнесена сума;

Договор

Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник;

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Законово задължение

Предоставяне на трети лица партньори с оглед евентуално рефинансиране;

Съгласие

Запис на телефонен разговор

 • Защита на Вашите лични данни и Вашия/ нашия интерес;
 • Доказване на предмета на разговора и спазване на Вашите информационни права;
 • Изпълнение вземанията по договор за кредит

Легитимен интерес

Данни от лична карта, както и данни за всяко гражданство на лицето

Оценка на вероятността за събиране на задължението

Договор

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби

Законово задължение

Телефон/ И-мейл адрес/ кратки текстови съобщения (SMS)

 • Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;
 • Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник;

Законово задължение

 • Уведомяване на длъжника за извършена цесия;
 • Осъществяване на контакт с длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт с цел изпълнение;

Договор

Предоставяне на трети лица партньори с оглед евентуално рефинансиране

Съгласие

Адрес (постоянен, настоящ)

 • Уведомяване за извършена цесия;
 • Осъществяване на контакт с длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лице за контакт с цел изпълнение

Договор

 • Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник
 • Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби

Законово задължение

Данни от Централен кредитен регистър към БНБ

Събиране на задължението

Договор

Предоставяне на данни като финансова институция

Законово задължение

Данни от МВР за валидност на лична карта

Събиране на задължението

Договор

Данни от Агенция по вписванията

Събиране на задължението

Договор

Данни от Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБ

Събиране на задължението

Договор

Данни от кредитното досие предоставено от цедента/ възложилия събирането на вземането (договор за кредит, обезпечения, декларации, съгласия, саморъчен подпис и др.)

Действия по събиране на задължението, изразяващи се в действия по определяне на елементите на задължението (иденттификация на длъжника и размера на вземането

Договор

Банкови сметки, МПС, трудово възнаграждение от НАП и НОИ, данни за притежавано имущество от отдел Местни Данъци и Такси по постоянен/настоящ адрес на длъжника, данни за образуваното дело

Действия по принудително събиране на задължението, извършени при самостоятелната обработка по предвидения законов ред за принудително събиране на вземането

Договор

Данни на лице за контакт

Подсигуряване на контакт с длъжника с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем

Легитимен интерес

 

Данни за работодател

Изпълнение на договор за паричен заем/ контакт с кредитополучателя с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем

Легитимен интерес

Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез чат, контактна форма на интернет страницата www.debtagency.bg, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хратиен носител на адреса на Дружеството.

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби

Легитимен интересВашите лични данни ще бъдат обработвани от "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.
Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3, така и чрез обаждане на телефон 0700 200 27 и изпращане на и-мейл на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено от момента на получаване на искането Ви.


6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?
Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на законно основание във връзка с придобиване на вземане по договор за цесия - за срок от 5 г.,
б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.
в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.г) телефонни разговори – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?
Достъп до Вашите лични данни ще имат и следните категории лица, които са самостоятелни администратори или въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:
 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите длъжници;
 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на задълженията му от клиенти;
 • счетоводни фирми,
 • куриери,
 • пощенски и мобилни оператори,
 • съдилища,
 • частни и държавни съдебни изпълнители,
 • предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
 • държавни и/или общински органи при наличие на законово задължение.
 • дружества и компании от групата на „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД (МФГ), които са всички дружества, свързани с МФГ по смисъла на параграф 1, алинея 1 от ДР към ТЗ.

Когато данните се предоставят на обработващи, това става при наличие на гаранции, че обработващите лица са предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, осигуряващи съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни и защитата на Вашите права и свободи. Партньорите - обработващи нямат право да използват личните данни за собствени цели или да ги предоставят на трети страни без изрично указание от страна на "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.
"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.
"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД е съвместен администратор на лични данни с данни с дружества и компании от групата на „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД (МФГ), които са всички дружества, свързани с МФГ по смисъла на параграф 1, алинея 1 от ДР към ТЗ като при наличие на обработка на Вашите лични данни от съвместни администратори, Вие ще бъдете изрично уведомени по смисъла на чл.99 от Закон за задълженията и договорите и по членове 13 или 14 от Общ регламент относно защита на данните ("GDPR").

8. Как защитаваме Вашите лични данни?
За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите длъжници, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.II. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.
"Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.
Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:
 • лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Панайот Волов “ № 29, ет. 3
 • по електронен път чрез изпращане на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 • чрез обаждане на телефон 0700 200 27
Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.
Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.
Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.
Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т.5 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация
Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.
Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на автоматизирано вземане на решения, но извършваме профилиране при проверка в публични регистри, НАП, НОИ, МВР, Централен кредитен регистър към БНБ, Регистър за банковите сметки и сейфове към БНБ, с цел оценка на вероятността за събиране на задълженията.
Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп
Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.
Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции
Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване
Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:
 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.
При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни
Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:
 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заеми;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
g. Право на възражение
Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес, упражняването на официални правомощия, в случай че такива са предоставени на "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД, включително профилиране, основаващо се на това основание.

h. Право да подадете жалба
Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД, като се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, посочено в т.4 по-горе.

Политиката за поверителност на дружеството е в сила от 25.05.2018 г., като последната ѝ актуална редакция е от 01.04.2020 г.Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа (в съответствие с GDPR)Искане за упражняване на правата за защита на лични данни
"АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" ООД с ЕИК 202527341, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Оборище, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3 (Дружеството) е финансова институция, регистрирана в Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), поддържан от Българска народна банка под № BGR00349 със заповед на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, № БНБ-72794/03.08.2015г, с основен предмет на дейност „придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от ЗКИ Дружеството развива дейността си в единствено в сферата на събиране на просрочени вземания на други финансови институции.

Предвид регистрацията на Дружеството като финансова институция, същото се явява задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Приетите от Дружеството Вътрешни правила и Оценката на риска установяват стандарти, спазвани от Дружеството за целите на превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Вътрешните правила за превенцията и прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и Оценката на риска на Дружеството са приведени в съответствие с публикуваните резултати от Националната оценка на риска за 2020 г.

Вътрешните правила и процедури въвеждат адекватни, надеждни и съобразени със законодателството мерки за идентификация на клиенти, събиране на информация, критерии за разпознаване на съмнителни клиенти и операции, процедури за предаване и обмен на информация, както и всички други стандарти, правила, програми и процедури съобразно регулаторните изисквания в рамките на Съюза и Република България.

Основна цел и разбиране, застъпени във Вътрешните правила на Дружеството, е постигането на максимално ниво на съответствие на дейността с приложимото законодателство и добри практики в сферата на превенцията и противодействието срещу изпирането на пари, е един от стълбовете за поддържане и повишаване добрата търговска репутация на Дружеството в рамките на ЕС и извън него.

Като част от мерките срещу изпирането на пари Дружеството има задължение да изследва произхода на средствата, с които клиентите погасяват задължения и правят плащания към Дружеството. Събирането на информация се осъществява посредством задаване на въпроси за наличие на доходи, в това число от трудови и служебни правоотношения, обезщетения с постоянен характер, наследени средства, и пр.;

Във връзка с това задължение на Дружеството е необходимо клиентите да попълнят и изпратят Декларация за произход на средства по смисъла на чл. 66 от ЗМИП и с предварително одобрени реквизити съгласно Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилник за прилагането на Закона за мерките срешу изпирането на пари, под формата, поместена по – долу.

Моля да попълните празните полета на формата по – долу с относимата към Вашия случай информация, като имате предвид, че декларираните от Вас данни са защитени и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му държавни органи в рамките на техните правомощия, установени в закон (ЗМИП, ЗМФТ, ЗДАНС и ЗКФН).

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:
Моля, въведете Вашите имена.

Моля, въведете ЕГН.

Документ за самоличност:
Моля, въведете номер на документ за самоличност.

Моля, въведете дата на издаване на документа Ви за самоличност.

Моля, въведете от кого е издаден документа.

Моля, въведете постоянен адрес.

Въведете гражданство/а.

В качеството ми на:
Моля изберете опция.

Моля, въведете позицията/длъжността, която заемате.

Моля, въведете име на юридическото лице, което представлявате.

Моля, въведете ЕИК / друг рег. № на юридическото лице.

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното:
Моля, въведете тип.

Моля, въведете вътрешен номер на Вашето задължение.

Моля, попълнете.

Моля, въведете какъв е произхода на средствата, с които ще обслужите задължението.

Посочете размера на месечните си доходи или размера на наличните Ви средства, с които ще погасите самото задължение, а не общия размер на задължението Ви.

Моля, попълнете.

Посочете източника на средствата (на доходите Ви), с които възнамерявате (с които разполагате или ще разполагате) да погасявате задължението си.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание - неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава - наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник - периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Моля, потвърдете, че сте наясно с наказателната отговорност при деклариране на неверни данни.

За да обработим заявката Ви е нужно да дадете съгласие за обработка на лични данни.

Невалидна Captcha.


Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.04.2020 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД